Open Tuniv

 

 

希望未来的某一天,可以把多年收藏的电子书籍(以哲学、复杂科学、社会学、艺术为主)以最好的方式和大家分享 (待续)

 

 
 

 
 

发表评论


 • Tong LEUNG
  post 80s
  Zhanjiang
  major “aha”

 • 工程师,创意研究,博客写作

  兴趣: 哲学、当代艺术、复杂科学、剧场实验、社会创新。

 •   我的脸书

 • 文章分类 | Categories

 •       荣念曾漫画 – 格物致知

   

   

 • 知识共享许可协议
  本作品由梁栋﹝LeungTong﹞采用知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议进行许可。